Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

Ca nhac

CA NHẠC Play List  :
- Ca nhac dau tranh 1 (5 tracks)
- Ca nhac dau tranh 2 (43 tracks)
- Ca nhac dau tranh 3 (41 tracks)
- Ca nhac dau tranh 4 (45 tracks)
- Ca nhac dau tranh 5 (45 tracks)
- Ca nhac dau tranh 6 (32 tracks)

 

CHIẾN TRANH, HÒA BÌNH
- Mậu thân, Hoàng Sa : 200802Cungtramchinh_hsts.mp3
- GiacVeTrenSocBombo.mp3
- Giac_Tu_Mien_Bac_Vo_Day_2.mp3
- hiepdinh geneve 75.wma
- NghiQuyet1481.mp3
- NongTraiSucVat.mp3

TỰ DO DÂN CHỦ, ĐẤU TRANH
- LoiTuyenBoTamHuyetCuaLTCN.mp3
- 200802Cungtramchinh_dautranh.mp3
- NghiQuyet36.mp3
- TroHeBauCu-HoHai.mp3 
- TaiSaoAnhBitMiengToi-Stereo-TheQuang.mp3 
- Phien Toa Nay Xet Xu Ai Day- HoHai.mp3
- Le Thi Cong Nhan.wma
- Hay_Tra_Loi_Di.mp3
- LOP3TRUONG LANG [ BAO TO ].mp3

- Ca nhac dau tranh 2Ca nhac dau tranh 4
- Ca nhac dau tranh 5Ca nhac dau tranh 6
- HoiNghiDienHong.mp3
- VietNam_VietNam.mp3
- DayMaDi.mp3
- VietNamQueHuongNgaoNghe_HopCa.mp3
- OiToQuoc.mp3
- luabolsa.mp3
- ThoiGianVaChinhNghia.mp3
- Demo-30-4-NhungManhDoiTrenQueHuongToi-NTung.mp3
- Demo-30-4-TraLaiTaTenSaiGon-NhatTung.mp3
- Demo-30-4-KeTuNgayAy-NhatTung.mp3
- khocChoDanOan.mp3
- ToiDoDanTocKeThuTruyenKiep_TruongHai.mp3
- cong no xam chiem mien nam.mp3
- 6LEO_LOP3TRUONGLANG.wma
- chung di buon_phan van hung.mp3
- Noi_Lua_Dau_Tranh.mp3
- DK_TiengGoiNonSong.mp3
- DanChuChoVietNam.mp3
- TroHeBauCu-HoHai.mp3
- TaiSaoAnhBitMiengToi-Stereo-TheQuang.mp3
- DanChu8406-TruongHai.mp3
- Le Thi Cong Nhan.wma
- Khoi8406-XuanDiem.mp3
- HAYDUNGLENDANOAN3.mp3

BÁC HỒ:

- Toi_Do_Dan_Toc.mp3

HOÀNG SA TRƯỜNG SA, LÃNH THỔ HẢI PHẬN
- NamQuanCaMau-NguyenVanThanh.mp3NamQuan-CaMau.mp3
- YGia_HsTs1.mp3 
- 200802Cungtramchinh_hsts.mp3
- MotManhGiangSon.mp3
- DungNuocGiuNuoc.mp3
- Ha^n Nui’ So^ng.mp3
- SBTN_20071230_NhathoNguyenChiThiennoiveTruong SavaHoangSa.mp3
- 20071221hsts-thienca.wma
- 20071221hsts-thienca_ve_cs.wma
- Hoangsatruongsa_siquanDalat.mp3
- Tra_Ta_Song_Nui.mp3
- NuocKhongNguyenNhaKhongYen-NguyenVanThanh.mp3
- Nguoi_Vietnam_Oi_Dap_Loi_Song_Nui.mp3
- NamQuanCaMau-NguyenVanThanh.mp3 
- HoiNghiDienHong.mp3 
- 20071129hat-csvn-bannuoc.mp3 
- da_bao_nhieu_nam_roi_120507.mp3   
- MotCheDoVoTrachNhiem.mp3
- hiemhoadietchung.mp3
- backinhHDH.mp3 
- toandannghechang.mp3
- vietnamese-080129-61cHSTA_nht.mp3

QUÊ HƯƠNG
- Chao_Quoc_Ky.mp3rec0719-030138ChaocoMacniem.mp3
- DK_EmGaiBiaOmCC.mp3  -  DK_Gai Bia Om Chong Cong.mp3 
- DK_Tinh Yeu va Chong Cong.mp3 
- DK_Xot Xa Mien Nam.mp3 
- B8_AnhLaAi.wma
- OngOiLaOngOi!.mp3
- DK_Tieng Goi Non Song.mp3
- DK_Cung Nhau Vung Len Chong Cong.mp3
-
- NghiQuyet1481.mp3
- NongTraiSucVat.mp3
- SoOngVietNamAirline.mp3
- ndcuhtbk.mp3

NHẠC XƯA:
-
1. Em Co`n Nho+’ Mu`a Xua^n
NTM – Si~ Phu’
http://www.bennhac.com/#/song/14214/Em-Con-Nho-Mua-Xuan
- 3. Co+n Mu+a Phu`n
DH – DDu+’c Huy
http://www.4shared.com/file/20825061/93cf3327/Duc_Huy_-_Con_Mua_Phun….
- 4. Cho La^`n Cuo^’i
LUP – Le^ Uye^n
http://www.4shared.com/file/20824822/d8059144/Le_Uyen_Phuong_-_Cho_La…
- 5. Do^’c Mo+
NTM – Va^n Phuo+ng
http://www.dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=roC5cLzwLeZE0N%2fnYlt…
- 7. Bay -Di Ca’nh Chim Bie^?n
DH – DDu+’c Huy
http://www.4shared.com/file/20824601/79a48f76/Duc_Huy_-_Bay_Di_Canh_C…
- 8. DDe^m Cho+. Phie^n Mu`a -Do^ng
LUP – Le^ Uye^n
http://www.4shared.com/file/20825933/f679dc1/Le_Uyen_Phuong_-_Dem_Cho…
- 9. Gia’ng Ngo.c
NTM – Ngo.c Lan
http://www.4shared.com/file/19837332/f9898b8a/NL_Giang_Ngoc.html
- 10. Ha~y Ngo^`i Xuo^’ng -Da^y
LUP – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.4shared.com/file/20824433/bf0369f7/Tran_Thai_Hoa_-_Hay_Ngo…
- 11. Ha~y Ye^u Nhu+ Chu+a Ye^u La^`n Na`o
LHH – Y’ Lan
http://www.4shared.com/file/20826103/38ec3054/Y_Lan_-_Hay_Yeu_Nhu_Chu…
- 12. DDuo+`ng Xa Uo+’t Mu+a
DH – Tua^’n Ngo.c
http://www.4shared.com/file/20824066/b517c1e1/Tuan_Ngoc_-_Duong_Xa_Uo…
- 13. Rie^ng Mo^.t Go’c Tro+`i
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.4shared.com/file/19839496/e19bc6af/Rieng_Mot_Goc_Troi.html
- 14. Huye^`n Thoa.i Nguo+`i Con Ga’i
LHH – Elvis Phuo+ng
http://www.4shared.com/file/20824335/532fda47/Elvis_Phuong_-_Huyen_Th…
- 15. DDu+`ng Xa Em -De^m Nay
DH – Tha?o My
http://www.4shared.com/file/20825562/c0da076/Thao_My-Dung_Xa_Em_Dem_N…
- 16. Lo+`i Go.i Cha^n Ma^y
LUP – To^ Cha^’n Phong
http://www.bennhac.com/#/song/6571/Loi-Goi-Chan-May
- 17. Gio.t Nuo+’c Ma(‘t Nga`
NTM – Le^ Uye^n
http://www.4shared.com/file/19401503/b427711a/Giot_Nuoc_Mat_Nga.html
- 18. DDe^? Que^n Con Tim
DH – Ngo.c Lan
http://www.4shared.com/file/20825644/d51ed998/Ngoc_Lan_-_De_Quen_Con_…
- 20. To^i Muo^’n Tin, To^i Muo^’n Ye^u Cuo^.c -Do+`i
LUP – Le^ Uye^n Phuo+ng
http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvntn0nqn31a343
- 21. Em DDi
DH – Don Ho^`
http://www.bennhac.com/#/song/2354/Em-Di
-

23. Kho^ng Nhi`n Nhau La^`n Cuo^’i
LUP – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.bennhac.com/#/song/18359/Khong-Nhin-Nhau-Lan-Cuoi
- 24. Ngu? -Di Em
LHH – Nguye^~n Hu+ng
http://www.bennhac.com/#/song/8384/Ngu-Di-Em
- 25. Ne^’u Xa Nhau
DH – DDu+’c Huy
http://www.bennhac.com/#/song/2365/Neu-Xa-Nhau
- 27. Tuo^?i Muo+`i Ba
NTM – Y’ Lan
http://www.4shared.com/file/19839731/875605df/Tuoi_Muoi_Ba.html
- 28. Vu~ng La^`y cu?a Chu’ng Ta
Ti`nh Khu’c Cho Em
Le^ Uye^n Phuo+ng
http://www.youtube.com/watch?v=uqSydW4ZQlE
- 29. Xin Mo^.t Nga`y Mai Co’ Nhau
DH – Tha?o My
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=276849
- 30. Ba?n Ti`nh Cuo^’i
NTM – DDa`m Vi~nh Hu+ng
http://www.4shared.com/file/19841009/d07b3c54/Ban_Tinh_Cuoi.html
- 31. Khu’c Ha’t Nha^n Ti`nh
LUP – Le^ Uye^n Phuo+ng
http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nmnmn31a343
- 32. Nho+’ Em
LHH – Nguye^n Khang
http://www.bennhac.com/#/song/8789/Nho-Em
- 33. Ye^u Em Da`i La^u
DH – Thanh Tha?o
http://www.bennhac.com/#/song/16899/Yeu-Em-Dai-Lau
- 34. Paris Co’ Gi` La. Kho^ng Em
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.bennhac.com/#/song/7260/Paris-Co-Gi-La-Khong-Em
- 35. Buo^`n -De^’n Bao Gio+`
LUP – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.bennhac.com/#/song/18352/Buon-Den-Bao-Gio
- 36. Va`o Ha.
LHH – Nguye^n Khang
http://www.bennhac.com/#/song/8794/Vao-Ha
- 37. Va` To^i Cu~ng Ye^u Em
DH – Qua’ch Tua^’n Du
http://www.bennhac.com/#/song/4584/Va-Toi-Cung-Yeu-Em
- 38. Ba`i Ti`nh Ca Cho Em
NTM – Duy Quang
http://www.dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=aOJ2vsNoRBsCrymaCZFGj…
- 39. DDuo+`ng Ti`nh Hai Lo^’i
LHH & Tu`ng Cha^u
Thanh Tha?o & Quang Du~ng
http://www.bennhac.com/#/song/5010/Duong-Tinh-Hai-Loi
- 39. Nie^.m Khu’c Cuo^’i
NTM – Thanh Lam
http://www.4shared.com/file/19839971/e9a4edd1/Niem_Khuc_Cuoi.html
- 41. Mu`a Thu Cho Em
NTM – La^m Thu’y Va^n
http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=music&act=view&aid=59…
- 42. Ma(‘t Bie^’c
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.bennhac.com/#/song/7338/Mat-Biec
- 43. A’o Lu.a Ha` -Do^ng
NTM – Ngo.c Lan tri`nh ba`y
http://www.4shared.com/file/19840348/79ea10fa/Ao_Lua_Ha_Dong.html
- 44. No^~i -Dau Tu+` -Da^’y
NTM – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=music&act=view&aid=26…
- 45. Ti`nh Khu’c Mu`a Xua^n
NTM – Nha^.t Trung
http://www.bennhac.com/#/song/16119/Tinh-Khuc-Mua-Xuan
- 46. Da^’u Ti`nh Sa^`u
NTM – The^’ So+n
http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=music&act=view&aid=65…
- 47. Chie^`u Nay Kho^ng Co’ Em
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.bennhac.com/#/song/7294/Chieu-Nay-Khong-Co-Em
- 48. Chie^`u Nay Kho^ng Co’ Em
NTM – Le^ Uye^n
http://www.bennhac.com/#/song/14251/Chieu-Nay-Khong-Co-Em
(Le^ Uye^n ha’t nha.c NTM xua^’t sa(‘c qua’!)
- 51. Ngo+~ -Da^u Ti`nh -Da~ Que^n Mi`nh
LHH – My~ Ta^m
http://www.bennhac.com/#/song/1709/Ngo-Dau-Tinh-Da-Quen-Minh
- 52. Kho^? Vi` Ye^u Na`ng
LHH – Vu~ Ha`
http://www.bennhac.com/#/song/7807/Kho-Vi-Yeu-Nang

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Silver is the New Black Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: