Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

March 28, 2008

Hình ảnh Hoàng Sa chiếm đóng bởi TQ bẵng vũ trang từ 1974 đến nay

Filed under: Hoàng Sa Trường Sa, Tài liệu — tudo @ 3:45 pm

th_hoangsa2.jpg th_tuongniemanhhunghoangsa74.jpg

phandoitqchiemhoangsa-1974.jpgBaó chí tại  Saigon năm 1974 phản đối TC xâm chiếm Hoàng Sa

SlideShow click: Hoàng Sa hôm nay

Hoàng Sa SlideShow1
Hoàng Sa SlideShow2
Hoàng Sa SlideShow3
Hoàng Sa SlideShow4
Hoàng Sa SlideShow5
Hoàng Sa SlideShow6

Hoàng Sa hôm nay chiếm đóng bởi TQ

Chúng ta ĐANG mất nước !!
TQcs đã và đang thực hiện chính sách “tằm ăn dâu” nhằm biến VN thành 1 tỉnh của TQ như Tây Tạng vào thập niên 1950 !

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: