Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

May 7, 2008

CHÍNH PHỦ BẤT HỢP PHÁP HIỆN NAY Ở VIỆT NAM LÀ MỘT CHÍNH PHỦ PHẢN ĐỘNG

Filed under: Chính trị, xã hội, Quan điểm — tudo @ 6:35 am

Chính Phủ CHXHCN Việt Nam hiện nay là một chính phủ bất hợp pháp,

Chính phủ phản động nhất trong thế kỷ XXI, thế kỷ công dân…

Tính bất hợp pháp của Chính phủ CHXHCN VN hiện nay được thể hiện rõ như sau :

Theo định nghĩa và nguyên tắc hình thành một nhà nước phải căn cứ dựa trên bộ luật cơ bản của quốc gia là Hiến Pháp . 

 

heo đó, Chính Phủ hiện nay của Việt Nam được hình thành và tồn tại căn cứ vào Hiến Pháp 1992,

Nhưng Hiến Pháp 1992 do cộng sản Việt Nam nặn ra và là bản Hiến Pháp của Cộng sản VN chứ không phải hiến pháp của nhân dân VN thông qua. Đó là bản Hiến pháp bất hợp pháp, Hiến pháp cuội mà toàn dân Việt Nam hiện nay không hề biết, không hề chấp nhận. 

Hiến pháp bất hợp pháp này không được hình thành theo đúng trình tự qui định ra đời hợp pháp cho một bản Hiến Pháp. Đặc biệt là Bản Hiến pháp này chưa được toàn dân Việt Nam chấp thuận. Không có tính kế thừa hợp hiến, hợp pháp từ Hiến pháp năm 1946 do Quốc Hội Lập quốc và Lập hiến đã được toàn dân Việt Nam trực tiếp bầu cử và lựa chọn năm thộng qua ngày 09.11.1946.  

Chính Phủ CHXHCN VN hiện tại được hình thành và tồn tại tại Chương VIII (từ Điều 109 đến Điều 117 về Chính Phủ)  của Hiến Pháp 1992 . Chính phủ tồn tại căn cứ trên Hiến Pháp 1992 mà bản thân Bản Hiến Pháp 1992 là bất hợp pháp, đương nhiên chính phủ đó trở thành một chính phủ bất hợp pháp. 

Từ sự hành thành và tồn tại một cách bất hợp pháp, chính phủ bất hợp pháp CHXHCN Việt Nam để tự bảo vệ và được tồn tại phi pháp trước mặt nhân dân Việt Nam và nhân dân cũng như các chính phủ trên toàn thế giới đã có những hành động “ phi pháp “ đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, với những hành động phi pháp này ( sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau ) và thực tế chính phủ CHXHCN Việt Nam đã trở thành “ chính phủ phản động “ đối với tổ quốc và nhân dân Việt Nam.  

Trong lịch sử hình thành đất nước Việt Nam độc lập, tự do, thì chỉ có Bản Hiến Pháp 1946 do Quốc hội lập quốc và lập hiến Việt Nam thông qua với 403 Đại biểu do toàn dân Việt Nam chính thức bầu lên từ sau thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và Tuyên bố độc lập ngày 02.09.1945 . Hiến pháp 1946 thông qua ngày 09.11.1946 là có giá trị pháp lý và vẫn hiện hữu. 

Tính bất hợp pháp của Hiến Pháp 1992 còn có liên quan đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp, mà Điều 70 Hiến pháp 1946 đã quy định như sau : 

“ Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây : 

a)     Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu  

b)     Nghi viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi 

c)     Những điều thay đổi khi đã được Nghi viện ưng thuận thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết” . 

Như vậy, Hiến pháp 1992 cũng như các Hiến pháp 1959, 1980 chỉ do những người cộng sản Việt Nam tùy tiện nặn ra một cách bất hợp pháp về hình thức và nội dung, đã không theo quy định của Hiến pháp đầu tiên, ngoài ra còn có thiếu sót hết sức nghiêm trọng là không đưa ra “ toàn dân phúc quyết ”, tức là đã không “ trưng cầu dân ý ” theo như khoản c  Điều 70 Hiến Pháp 1946 quy định . Hiến pháp 1992 đã trở thành bản Hiến Pháp bất hợp pháp. Không phải là Hiến pháp và sự lực chọn của toàn dân Việt Nam. 

Cũng cần vạch trần bản chất phản động, đi ngược lại lợi ích của quốc gia và dân tộc, cũng hoàn toàn không phải sự lựa chọn của toàn dân Việt Nam của các bản Hiến pháp sau Hiến pháp 1946 đều được sửa đổi theo sự chỉ đạo dựa trên quan điểm nhận thức rất sai lầm của các nhà lãnh đạo cộng sản VN: “ Hiến pháp là đường lối chính trị và những chính sách lớn của Đảng được thể chế hóa ” ( Trường Chinh “ Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1980 ”.  

“Hiến pháp phải là sự chọn lựa của toàn dân, và chỉ có giá trị pháp lý thật sự khi được toàn dân chuẩn thuận thông qua một cuộc trưng cầu ý dân trực tiếp “. 

Từ đó, Hiến pháp lại càng không phải do một đảng chính trị, nhất là đảng chính trị cộng sản với bản chất độc tài, độc ác mà thế giới đã biết rất rõ, áp đặt cho toàn dân. Như đảng cộng sản VN đã làm, đã áp đặt, đã khuynh đảo, chi phối Quốc hội và Hiến Pháp trong nhiều năm qua ở VN 

Do bối cảnh nền lập pháp non trẻ và bối cảnh lịch sử của đất nước trước sự xâm lược của ngoại bang, những người cộng sản Việt Nam đã từng sử dụng diễn đàn Quốc Hội thông qua sắc lệnh về cải cách ruộng đất ở Miền Bắc những năm 1950 thế kỷ trước đã gây ra biết bao thảm cảnh tàn sát nhân dân vô tôi, thậm chí tàn sát cả những người từng có nhiều công lao đóng góp cho đất nước để giành độc lập cho dân tộc. 

Đó là một hành vi phản động tiêu biểu của cộng sản Việt Nam với nhân dân của mình khi vịn vào Quốc hội bù nhìn do cộng sản chi phối và nặn ra.  

Những hành vi phản động này của những người cộng sản Việt Nam còn tiếp diễn sau này và đến hiện nay, núp dưới chiêu bài dân chủ giả tạo, Hiến pháp giả hiệu và các quốc hội bù nhìn của người cộng sản giả hiệu thay mặt cho toàn dân Việt Nam 

Bài 2 : Tội ác của chính phủ Phản động và đảng CSVN phản động với tổ quốc và toàn dân VN trong thế kỷ XXI… 

TS. Trần Minh Hoàng
Saigon. 24.04.08 

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: