Diễn đàn Paltalk TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam

Ca nhac

CA NHẠC Play List  :
Ca nhac dau tranh 1 (5 tracks)
Ca nhac dau tranh 2 (43 tracks)
Ca nhac dau tranh 3 (41 tracks)
Ca nhac dau tranh 4 (45 tracks)
Ca nhac dau tranh 5 (45 tracks)
Ca nhac dau tranh 6 (32 tracks)

 

CHIẾN TRANH, HÒA BÌNH
– Mậu thân, Hoàng Sa : 200802Cungtramchinh_hsts.mp3
GiacVeTrenSocBombo.mp3
Giac_Tu_Mien_Bac_Vo_Day_2.mp3
hiepdinh geneve 75.wma
NghiQuyet1481.mp3
NongTraiSucVat.mp3

TỰ DO DÂN CHỦ, ĐẤU TRANH
LoiTuyenBoTamHuyetCuaLTCN.mp3
200802Cungtramchinh_dautranh.mp3
NghiQuyet36.mp3
TroHeBauCu-HoHai.mp3 
TaiSaoAnhBitMiengToi-Stereo-TheQuang.mp3 
Phien Toa Nay Xet Xu Ai Day- HoHai.mp3
Le Thi Cong Nhan.wma
Hay_Tra_Loi_Di.mp3
LOP3TRUONG LANG [ BAO TO ].mp3

Ca nhac dau tranh 2Ca nhac dau tranh 4
Ca nhac dau tranh 5Ca nhac dau tranh 6
HoiNghiDienHong.mp3
VietNam_VietNam.mp3
DayMaDi.mp3
VietNamQueHuongNgaoNghe_HopCa.mp3
OiToQuoc.mp3
luabolsa.mp3
ThoiGianVaChinhNghia.mp3
Demo-30-4-NhungManhDoiTrenQueHuongToi-NTung.mp3
Demo-30-4-TraLaiTaTenSaiGon-NhatTung.mp3
Demo-30-4-KeTuNgayAy-NhatTung.mp3
khocChoDanOan.mp3
ToiDoDanTocKeThuTruyenKiep_TruongHai.mp3
cong no xam chiem mien nam.mp3
6LEO_LOP3TRUONGLANG.wma
chung di buon_phan van hung.mp3
Noi_Lua_Dau_Tranh.mp3
DK_TiengGoiNonSong.mp3
DanChuChoVietNam.mp3
TroHeBauCu-HoHai.mp3
TaiSaoAnhBitMiengToi-Stereo-TheQuang.mp3
DanChu8406-TruongHai.mp3
Le Thi Cong Nhan.wma
Khoi8406-XuanDiem.mp3
HAYDUNGLENDANOAN3.mp3

BÁC HỒ:

Toi_Do_Dan_Toc.mp3

HOÀNG SA TRƯỜNG SA, LÃNH THỔ HẢI PHẬN
NamQuanCaMau-NguyenVanThanh.mp3NamQuan-CaMau.mp3
YGia_HsTs1.mp3 
200802Cungtramchinh_hsts.mp3
MotManhGiangSon.mp3
DungNuocGiuNuoc.mp3
Ha^n Nui’ So^ng.mp3
SBTN_20071230_NhathoNguyenChiThiennoiveTruong SavaHoangSa.mp3
20071221hsts-thienca.wma
20071221hsts-thienca_ve_cs.wma
Hoangsatruongsa_siquanDalat.mp3
Tra_Ta_Song_Nui.mp3
NuocKhongNguyenNhaKhongYen-NguyenVanThanh.mp3
Nguoi_Vietnam_Oi_Dap_Loi_Song_Nui.mp3
NamQuanCaMau-NguyenVanThanh.mp3 
HoiNghiDienHong.mp3 
20071129hat-csvn-bannuoc.mp3 
da_bao_nhieu_nam_roi_120507.mp3   
MotCheDoVoTrachNhiem.mp3
hiemhoadietchung.mp3
backinhHDH.mp3 
toandannghechang.mp3
vietnamese-080129-61cHSTA_nht.mp3

QUÊ HƯƠNG
Chao_Quoc_Ky.mp3rec0719-030138ChaocoMacniem.mp3
DK_EmGaiBiaOmCC.mp3  –  DK_Gai Bia Om Chong Cong.mp3 
DK_Tinh Yeu va Chong Cong.mp3 
DK_Xot Xa Mien Nam.mp3 
B8_AnhLaAi.wma
OngOiLaOngOi!.mp3
DK_Tieng Goi Non Song.mp3
DK_Cung Nhau Vung Len Chong Cong.mp3

NghiQuyet1481.mp3
NongTraiSucVat.mp3
SoOngVietNamAirline.mp3
ndcuhtbk.mp3

NHẠC XƯA:
1. Em Co`n Nho+’ Mu`a Xua^n
NTM – Si~ Phu’
http://www.bennhac.com/#/song/14214/Em-Con-Nho-Mua-Xuan
– 3. Co+n Mu+a Phu`n
DH – DDu+’c Huy
http://www.4shared.com/file/20825061/93cf3327/Duc_Huy_-_Con_Mua_Phun….
– 4. Cho La^`n Cuo^’i
LUP – Le^ Uye^n
http://www.4shared.com/file/20824822/d8059144/Le_Uyen_Phuong_-_Cho_La…
– 5. Do^’c Mo+
NTM – Va^n Phuo+ng
http://www.dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=roC5cLzwLeZE0N%2fnYlt…
– 7. Bay -Di Ca’nh Chim Bie^?n
DH – DDu+’c Huy
http://www.4shared.com/file/20824601/79a48f76/Duc_Huy_-_Bay_Di_Canh_C…
– 8. DDe^m Cho+. Phie^n Mu`a -Do^ng
LUP – Le^ Uye^n
http://www.4shared.com/file/20825933/f679dc1/Le_Uyen_Phuong_-_Dem_Cho…
– 9. Gia’ng Ngo.c
NTM – Ngo.c Lan
http://www.4shared.com/file/19837332/f9898b8a/NL_Giang_Ngoc.html
– 10. Ha~y Ngo^`i Xuo^’ng -Da^y
LUP – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.4shared.com/file/20824433/bf0369f7/Tran_Thai_Hoa_-_Hay_Ngo…
– 11. Ha~y Ye^u Nhu+ Chu+a Ye^u La^`n Na`o
LHH – Y’ Lan
http://www.4shared.com/file/20826103/38ec3054/Y_Lan_-_Hay_Yeu_Nhu_Chu…
– 12. DDuo+`ng Xa Uo+’t Mu+a
DH – Tua^’n Ngo.c
http://www.4shared.com/file/20824066/b517c1e1/Tuan_Ngoc_-_Duong_Xa_Uo…
– 13. Rie^ng Mo^.t Go’c Tro+`i
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.4shared.com/file/19839496/e19bc6af/Rieng_Mot_Goc_Troi.html
– 14. Huye^`n Thoa.i Nguo+`i Con Ga’i
LHH – Elvis Phuo+ng
http://www.4shared.com/file/20824335/532fda47/Elvis_Phuong_-_Huyen_Th…
– 15. DDu+`ng Xa Em -De^m Nay
DH – Tha?o My
http://www.4shared.com/file/20825562/c0da076/Thao_My-Dung_Xa_Em_Dem_N…
– 16. Lo+`i Go.i Cha^n Ma^y
LUP – To^ Cha^’n Phong
http://www.bennhac.com/#/song/6571/Loi-Goi-Chan-May
– 17. Gio.t Nuo+’c Ma(‘t Nga`
NTM – Le^ Uye^n
http://www.4shared.com/file/19401503/b427711a/Giot_Nuoc_Mat_Nga.html
– 18. DDe^? Que^n Con Tim
DH – Ngo.c Lan
http://www.4shared.com/file/20825644/d51ed998/Ngoc_Lan_-_De_Quen_Con_…
– 20. To^i Muo^’n Tin, To^i Muo^’n Ye^u Cuo^.c -Do+`i
LUP – Le^ Uye^n Phuo+ng
http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvntn0nqn31a343
– 21. Em DDi
DH – Don Ho^`
http://www.bennhac.com/#/song/2354/Em-Di

23. Kho^ng Nhi`n Nhau La^`n Cuo^’i
LUP – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.bennhac.com/#/song/18359/Khong-Nhin-Nhau-Lan-Cuoi
– 24. Ngu? -Di Em
LHH – Nguye^~n Hu+ng
http://www.bennhac.com/#/song/8384/Ngu-Di-Em
– 25. Ne^’u Xa Nhau
DH – DDu+’c Huy
http://www.bennhac.com/#/song/2365/Neu-Xa-Nhau
– 27. Tuo^?i Muo+`i Ba
NTM – Y’ Lan
http://www.4shared.com/file/19839731/875605df/Tuoi_Muoi_Ba.html
– 28. Vu~ng La^`y cu?a Chu’ng Ta
Ti`nh Khu’c Cho Em
Le^ Uye^n Phuo+ng
http://www.youtube.com/watch?v=uqSydW4ZQlE
– 29. Xin Mo^.t Nga`y Mai Co’ Nhau
DH – Tha?o My
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=276849
– 30. Ba?n Ti`nh Cuo^’i
NTM – DDa`m Vi~nh Hu+ng
http://www.4shared.com/file/19841009/d07b3c54/Ban_Tinh_Cuoi.html
– 31. Khu’c Ha’t Nha^n Ti`nh
LUP – Le^ Uye^n Phuo+ng
http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nmnmn31a343
– 32. Nho+’ Em
LHH – Nguye^n Khang
http://www.bennhac.com/#/song/8789/Nho-Em
– 33. Ye^u Em Da`i La^u
DH – Thanh Tha?o
http://www.bennhac.com/#/song/16899/Yeu-Em-Dai-Lau
– 34. Paris Co’ Gi` La. Kho^ng Em
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.bennhac.com/#/song/7260/Paris-Co-Gi-La-Khong-Em
– 35. Buo^`n -De^’n Bao Gio+`
LUP – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.bennhac.com/#/song/18352/Buon-Den-Bao-Gio
– 36. Va`o Ha.
LHH – Nguye^n Khang
http://www.bennhac.com/#/song/8794/Vao-Ha
– 37. Va` To^i Cu~ng Ye^u Em
DH – Qua’ch Tua^’n Du
http://www.bennhac.com/#/song/4584/Va-Toi-Cung-Yeu-Em
– 38. Ba`i Ti`nh Ca Cho Em
NTM – Duy Quang
http://www.dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=aOJ2vsNoRBsCrymaCZFGj…
– 39. DDuo+`ng Ti`nh Hai Lo^’i
LHH & Tu`ng Cha^u
Thanh Tha?o & Quang Du~ng
http://www.bennhac.com/#/song/5010/Duong-Tinh-Hai-Loi
– 39. Nie^.m Khu’c Cuo^’i
NTM – Thanh Lam
http://www.4shared.com/file/19839971/e9a4edd1/Niem_Khuc_Cuoi.html
– 41. Mu`a Thu Cho Em
NTM – La^m Thu’y Va^n
http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=music&act=view&aid=59…
– 42. Ma(‘t Bie^’c
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.bennhac.com/#/song/7338/Mat-Biec
– 43. A’o Lu.a Ha` -Do^ng
NTM – Ngo.c Lan tri`nh ba`y
http://www.4shared.com/file/19840348/79ea10fa/Ao_Lua_Ha_Dong.html
– 44. No^~i -Dau Tu+` -Da^’y
NTM – Tra^`n Tha’i Ho`a
http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=music&act=view&aid=26…
– 45. Ti`nh Khu’c Mu`a Xua^n
NTM – Nha^.t Trung
http://www.bennhac.com/#/song/16119/Tinh-Khuc-Mua-Xuan
– 46. Da^’u Ti`nh Sa^`u
NTM – The^’ So+n
http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=music&act=view&aid=65…
– 47. Chie^`u Nay Kho^ng Co’ Em
NTM – Tua^’n Ngo.c
http://www.bennhac.com/#/song/7294/Chieu-Nay-Khong-Co-Em
– 48. Chie^`u Nay Kho^ng Co’ Em
NTM – Le^ Uye^n
http://www.bennhac.com/#/song/14251/Chieu-Nay-Khong-Co-Em
(Le^ Uye^n ha’t nha.c NTM xua^’t sa(‘c qua’!)
– 51. Ngo+~ -Da^u Ti`nh -Da~ Que^n Mi`nh
LHH – My~ Ta^m
http://www.bennhac.com/#/song/1709/Ngo-Dau-Tinh-Da-Quen-Minh
– 52. Kho^? Vi` Ye^u Na`ng
LHH – Vu~ Ha`
http://www.bennhac.com/#/song/7807/Kho-Vi-Yeu-Nang

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: